INNKALLING TIL ÅRSMØTE

i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede

Tid: Tirsdag 10.03.09 Kl. 1830 -2000
Sted: Hunstad Skole Kronstadveien 35 (Lærerommet)

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling / dagsorden
  2. Årsmelding
  3. Årsregnskap
  4. Budsjettforslag, og fastsettelse av medlemskontingent
  5. Behandling av innkomne forslag
  6. Valg.
  7. Eventuelt
    (Diskusjon rundt en Jubileumstur i 2009 som f. eks til Island)

Saker som ønsket behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet, og sendes til leder@h-f-h.no eller med ordinær post til HFH sin adresse

Vi serverer kaffe/te og litt å bite i.

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp.

Hilsen styret.
V/ Rune Eng – Birger Kindt - Lars Kåre Holmaas og Jarle Avløyp

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved